Zyra e Sekretarit të PërgjithshëmZyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë përbëhet nga:

  • Sekretari i Përgjithshëm dhe
  • Personeli mbështetës.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me nenin 38 të Ligjit Nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit mbështetës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin për shërbimin civil në fuqi.

U.D SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Ardian Mehmetaj
E-mail: ardian.mehmetaj@rks-gov.net

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVE NË ZYRËN E SEKRETARIT

Minire Kazazi
Tel: + 381 38 212 113
Tel: + 381 38 212 220

minire.kazazi@rks-gov.net