Kancelarija generalnog sekretaraKancelarija  generalnog  sekretara Ministarstva zdravstva ima sledeći sastav:

  •  Generalni sekretar
  •   Pomoćno osoblje

Dužnosti  i  odgovornosti  generalnog sekretara propisuju se na osnovu člana 38. Zakona Br.03/L-189 o državnoj upravi i  relevantnim zakonodavstvom na snazi.

Dužnosti i odgovornosti pomoćnog osoblja Kancelarije generalnog sekretara propisuju se na  osnovu  zakonodavstva  o  civilnoj  službi koje je na snazi.

 

Generalni sekretar

 

 

Ardian Mehmetaj
E-mail: ardian.mehmetaj@rks-gov.net

Administrativni asistent u kancelariji Generalnog Sekretara
Minire Kazazi
Tel: + 381 38 212 113
Tel: + 381 38 212 220
minire.kazazi@rks-gov.net