MinistarProf. Dr. Ferid Agani, Ministër

01_ferid20agani

Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës
Kryetar i Partisë së Drejtësisë
Profesor i Psikiatrisë në Fakultetin e Mjekësisë, UP
Profesor bashkëpuntor në Universitetin e Klemsonit, SHBA

Dr. Agani lindi në Prishtinë më 1959, ku edhe vijoi dhe përfundoi shkollën fillore dhe të mesme. Në vitin 1978, u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës (UP). Në vitin 1984, mbaroi studimet bazike në mjekësi me notë mesatare prej 9.86 ku edhe zgjidhet në pesëshen më të mirë të studentave të të gjitha kohërave të Fakultetit të Mjekësisë. Specializimin në lëminë e Neuropsikiatrisë e fillon në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës dhe e përfundoi më 1991 në Qendrën Klinike Spitalore “Rebro” në Zagreb, Republika e Kroacisë. Në vitin 1986 regjistroi studimet post-diplomike në lëmin e psikoterapisë në fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Zagrebit, e të cilat për shkak të okupimit të institucioneve të Kosovës i përfundoi në vitin 2003, ku edhe mori titullin Magjistër i Shkencave të Mjekësisë (MA)  në Universitetin e Prishtinës. Gjatë kësaj periudhe dhe asaj të pas-luftës, Dr. Agani ishte i angazhuar  si profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë, si dhe ligjërues në Departamentin e Psikologjisë në UP.

Në fillim të vitit 2000, Dr. Agani ishte lider i reformës së shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë përbrenda Ministrisë së Shëndetësisë (MSH), si dhe gjatë periudhës 2002-2004 shërbeu si drejtor i departamentit për menaxhim strategjik në MSH. Gjatë kësaj periudhe, Dr. Agani shërbeu si kryetar i komisionit për përpilimin e projektligjit për shëndetësi, për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësorë, si dhe komisionit ndërministrorë për keqpërdorimin e substancave psikoaktive. Gjithashtu, ai ishte edhe anëtar i komisionit për përpilimin e projektligjit për sigurimet shëndetësore, projektligjit për kujdesin shëndetësor emergjent, si dhe përpilimin e projektligjit për sektorin privat në shëndetësi.

Nga viti 2004 deri në 2007 shërbeu si deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, si dhe gjatë këtij mandati themeloi dhe udhëhoqi grupin parlametar për “Integrim”, si dhe ishte kryetar i komisionit parlamentar të parë dhe të vetëm i cili ka përfunduar punën sipas mandatit të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Në vitin 2005 nderohet me cmimin “Max Hayman” për punë humanitare nga asociacioni Ortopsikiatrik në SHBA. Nga viti 2008 deri në 2011, shërbeu si kryetar i asociacionit profesional të psikiatrisë, e njohur si “Lidhja Shqiptare e Psikiatrisë”. Në vitin 2009, mbrojti tezën e doktoraturës në lëminë e reformës së sistemeve psikiatrike me temën “Indikatorët kualitativë dhe kuantitativë të zhvillimit të shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë në periudhën 1999-2004” ku edhe mori titullin Doktor i Shkencave Mjekësore (PhD) në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu, ai është edhe profesor asistent i lëndës së psikiatrisë në Fakultetin e Mjekësisë në UP, si dhe profesor i asociuar në Universitetin e Klemsonit në Karolinën e Jugut, SHBA.

Dr. Agani është njëri ndër themeluesit e Partisë së Drejtësisë dhe ishte kryetar i komisionit profesional për shëndetësi, si dhe antarë i këshillit drejtues dhe i kryesisë qendrore të partisë, deri në kuvendin zgjedhor të vitit 2008, ku edhe merr rolin e kryetarit të Partisë së Drejtësisë, funksion ky që vazhdon ta ushtroi.

 

EDUKIMI

 • 1984-Doktor i Mjekësisë (MD) Universiteti i Prishtinës;1990-Specialist i Neuropsikiatrisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës;
 • 2003-Magjistër i Shkencave të Mjekësisë (Mr. Sci.), Universiteti i Prishtinës;
 • 2009-Doktor i Shkencave të Mjekësisë (PhD), Universiteti i Prishtinës;
 • 2000-Trajnim post-diplomik mbi shëndetin mendor të refugjatëve, Organizata Botërore e  Shëndetësisë (OBSH). Gjenevë, Zvicërr;
 • 2000-Trajnim post-diplomik për udhëheqësit e reformës së shërbimeve të shëndetit mendor në Bosne dhe Herzegovinë, Kroaci, dhe Kosovë. Departamenti i Burimeve Njerëzore, SHBA;
 • 2000-2004-Trajnim post-diplomik mbi bashkëpunimin profesional dhe edukativ të familjes në mes të Universitetit të Prishtinës, Institutit për ripertritjen e shëndetin mendor, Universiteti i Illinoisit në Çikago, Akademia Amerikane e Terapisë Familjare, Universiteti i Nju Jorkut, dhe Universiteti George Washington;
 • 2001-Trajnim post-diplomik mbi mjekësinë e bazuar në të dhëna. Universiteti i Oxfordit. Londër, Mbretëria e Bashkuar.
 • 2001-Trajnim post-diplomik mbi udhëheqjen dhe etikën, Universiteti i Illinoisit, Çikago, SHBA;
 • 2001-2004-Trajnim post-diplomik mbi qasjen mendja dhe trupi; Universiteti George Washington, Washington, SHBA;
 • 2002-Trajnim post-diplomik mbi finansimin e qëndrueshëm të shëndetësisë, Universiteti i Harvardit, Boston, SHBA;
 • 2002-Trajnim post-diplomik për zyrtarët e lartë të shëndetit mendor të Ministrisë së Shëndetësisë, Tokio, Japoni;
 • 2002-Trajnim post-diplomik mbi shërbimet psikiatrike, Universiteti Saint Ettienne, Francë ;
 • 2002-Trajnim post-diplomik për zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës në lëminë e administratës publike. Prishtinë, Kosovë;
 • 2004-Trajnim post-diplomik mbi metodat bashkëkohore të ligjërimit. Prishtinë, Kosovë;
 • 2004-Trajnim post-diplomik mbi organizimin e edukimit mjekësorë, Universiteti i Hamburgut, Republika Federale e Gjermanisë;
 • 2004-Trajnim post-diplomik për zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës në lëminë e Integrimeve Europiane, Poloni.

 

PUNËSIMI

 • 1984-2002: Specialist i Neuropsikiatrisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës;
 • 1991-2004: Asistent në katedrën e Neuropsikiatrisë dhe ligjërues i lëndës së Psikodinamikës, në Universitetin e Prishtinës;
 • 1999-2001: Themelues dhe Kryetar i Institutit për Ripërtritjen e Shëndetit Mendor, Prishtinë;
 • 2000-2002: Konsulent për Shëndetin Mendor, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Prishtinë, Kosovë;
 • 2000-2002: Zyrtar i Shëndetit Mendor në Ministrinë e Shëndetësisë;
 • 2003: Konsulent profesional për Rehabilitimin e Viktimave të Dhunës, Prishtinë, Kosovë;
 • 2002-2004: Drejtor i Departamentit për Menaxhim Strategjik në Ministrinë e Shëndetësisë;
 • 2005-2007: Deputet në Parlamentin e Republikës se Kosovës;Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD
 • 2005-2006: Konsulent profesional për Këshillin Danez për Refugjatë;
 • 2007-Aktualisht: Psikiatër në ordinancen psikiatrike “Studio Agani”, Prishtinë; dhe
 • 2011-Aktualisht: Ministër i Shëndetëisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

 

PËRFAQËSIMI NË GRUPE PROFESIONALE

 • Anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare për Studimet e Stresit Traumatik;
 • Anëtar i Asociacionit Amerikan të Ortopsikiatrisë;
 • Anëtar i Akademisë Amerikane për Terapi Familjare;
 • Anëtar i Shoqatës Europiane të Psikiatrisë;
 • Ish kryetar dhe anëtar i lidhjes Shqiptare të Psikiatrisë.

 

ÇMIME DHE SHPËRBLIME (të zgjedhura)

 • 2005-“Max Hayman“ për punë humanitare nga Asociacioni Ortopsikiatrik, SHBA;
 • 2012-“Qytetar Nderi” i qytetit Kale të Republikës së Turqisë;
 • 2012-“Doctor Honoris Causa” nga Universiteti Nigde, Republika e Turqisë.

 

PËRVOJA SPECIFIKE (të zgjedhura)

 • Themelues dhe udhëheqës i Institutit për Ripërtritjen e Shëndetit Mendor në Kosovë;
 • Kryetar i grupit të punës dhe bashkëautor i planit strategjik për reformën e shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë;
 • Kryetar i komisionit për përpilimin e projektligjit për shëndetësinë e Kosovës;
 • Kryetar i komisionit për përpilimin e projektligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësorë;
 • Anëtar i komisionit për përpilimin e projektligjit për sigurimet shëndetësore në Kosovë;
 • Anëtar i komisionit për përpilimin e projektligjit për kujdesin shëndetësor emergjent;
 • Anëtar i komisionit për përpilimin e projektligjit për sektorin privat në shëndetësi;
 • Kryetar i komisionit ndërministrorë për keqpërdorimin e substancave psikoaktive;
 • Kryetar i grupit ndërministrorë për persona me aftësi të kufizuara.

 

PUBLIKIMET PROFESIONALE SHKENCORE (të zgjedhura)

 • Agani, F. N. & Urbina, L. (2000). Strategic Plan for the Reform of Mental Health in Kosovo.
 • Cardozo, L. B, Agani, F., Vergara, A., & Gotway, C. (2000). Mental Health, Social Functioning, and
 • Attitudes of Kosovar Albanians Following the War in Kosovo. JAMA. 284:569-577.
 • Agani, F. N. (2000), Mental Health Care Reform in Kosovo-a great hope. Kaspar Hauser. WHO publication.
 • Weine, S. M. & Agani, F. N. (2002). Local and International Responses to the Public Mental Health
 • Crisis in Post-War Kosova. Royal Institute of Interfaith Studies. Amman, Jordan. vol. 5, no. 1, 2003.
 • Cardozo, L. B., Agani, F., Kaiser, R., & Gotway, A. C. (2003). Mental Health, Social Functioning,
 • and Feelings of Hatred and Revenge of Kosovar Albanians One Year after the War in Kosovo.
 • Journal of Traumatic Stress, Vol. 16, No. 4, pp. 351-60.
 • Sluzki, C. E. & Agani, F. N. (2003). Small steps and big leaps: A crisis in a traditional Kosovar
 • family in an era of cultural transition”. Family Process, 42(4): 479-84.Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD
 • Weine, S. M., Agani, F., Cintron., R., Dresden, E., & Griffith, V. (2003). Lessons of Kosova on Humanitarian Intervention. Social Analysis, Forum series, ‘First World Peoples, Consultancy and Anthropology.
 • Agani, F., Landau, J., & Agani, N. (2010). Community-Building Before, During, and After Times of  Trauma: The LINC Model of Community Resilience in Kosovo. American Journal of Orthopsychiatry, 80, 1, 143-149.
 • Cintron, R.,Weine, S. M., & Agani, F. (2003). Genocide and Modernity in Kosova. Boston Review.
 • Agani, F., Ulaj, J., & Blyta, A. (1994). Shqyrtim Statistikor Klinik i Frekuencës së Entiteteve Psikiatrike në Periudhën Katër-vjeçare, në Klinikën Neuropsikiatrike në Prishtinë. Praxis Medica. 37:97-100.
 • Agani, F., Cakaj, M., Vranica, S., & Boshnjaku, S. (1988). Aspektet e Ndryshme të Problematikës
 • Psikosociale të Epilepsisë në Sub-kulturën tonë (mjedisi urban krahasuar me atë rural). Neurologija.Suppl. 2, Vol. 37.

 

PREZENTIMET PROFESIONALE SHKENCORE (të zgjedhura)

 • 1991-EEG Evaluation of Posttraumatic Epilepsy at Children. Second Congress of Pan European Society of Neurology;
 • 2000-A Special Conference, War and Reform: Rebuilding Systems of Mental Health Care in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosova. Department of Psychiatry University of Illinois at Chicago. SHBA;
 • 2000-Mental Health Challenges in Post-War Kosova. International Trauma Studies Program New York University. NY, SHBA;
 • 2000-International Trauma Training: Dialogue and Guidelines. Invited Symposium. 16th Annual Meeting of ISTSS. San Antonio, Texas, SHBA;
 • 2000-Family Work in Kosova After War. Invited Symposium. 16th Annual Meeting of ISTSS. San Antonio, Texas, SHBA;
 • 2000-Prevention in a Professional Community After War. Invited Symposium. 16th Annual Meeting of ISTSS. San Antonio, Texas, SHBA;
 • 2001-Kosovar Family Professional Educational Collaborative. Annual Conference of American Family Therapy Academy. New York, SHBA;
 • 2001-Personal experience as psychiatrist in the country after war, CDC, Atlanta, SHBA;
 • 2002-Mental Health in a Divided Society. WHO Symposium. 12th Congress, European Psychiatric Association, Stockholm, Sweden;
 • 2002-Mental Health Reform in a Post-war Kosova, WHO Conference, Tirana, Albania;
 • 2003-International trauma training. Symposium. 19th Annual Meeting of ISTSS. Chicago, Illinois, SHBA;
 • 2003-Putting out the fires. Panel. 19th Annual Meeting of ISTSS. Chicago, Illinois, SHBA;
 • 2003-Guidelines for international trauma training in primary health care. RAND and ISTSS Academicals meeting. Santa Monica, Los Angeles, California, SHBA;
 • 2004-Family Centred Mental Health Reform. XIV. IFTA World Congress. Istanbul;
 • 2004-Development of Structured Systems and Curricula in Postgraduate Education in Kosova. IX Congress of the World Federation for Medical Education. Barcelona, Spain;
 • 2004-Community Based Family Centred Mental Health Reform in a Post-war Country. San Juan,
 • Puerto Rico;Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD
 • 2005-Psychosocial assistance for children and adolescents in Kosova. Conference of the Pact of Stability for South-Eastern Europe. Hamburg, Germany;
 • 2005-Building community based mental health services in a post war Kosova – process and outcomes. American Orthopsychiatric Association. Symposium at the American Psychiatric Association Institute of Psychiatric Services. San Diego, SHBA;
 • 2005-Mental Health Reform in Kosova-Opening of new perspectives. International Trauma Studies Program. New York University. New York, SHBA;
 • 2005-Building community based mental health services in post-war Kosova. 21st Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS). Toronto, Canada;
 • 2005-Mental health reform in Kosovo-Momentum and Perspectives. International Center for University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, SHBA;
 • 2006-Kosovo mental health reform. Case study presentation. International Society for Equity in Health. Regional meeting network of Turkey and Balkan’s. ISEqH chapter. Istanbul, Turkey;
 • 2006-Prevalence of suicidal preoccupations among Kosovar’s 15 year and older. Conference of the
 • Albanian Psychiatry League. Tirana, Albania.
 • 2008-Psychiatry & religion. Conference of the Albanian Psychiatry League. Prishtina, Kosova; dhe
 • 2009-Community-Building Before, During, and After Times of Trauma: The LINC Model of Community Resilience. IFNL Clemson University Symposium, Greenwill, SC, SHBA.
 • 2012- Rebuilding Medical Systems in a Post-Conflict Nation: Kosovo Mental Health Reform.
 • Dickey Center for International Understanding, Dartmouth, NH, SHBA
 • 2012- Rebuilding Medical Systems in a Post-Conflict Nation: Kosovo Health Sector Reform.
 • Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Dartmouth, NH, SHBA

TAKIME PROFESIONALE (të zgjedhura)

 • 2004-Community Mental Health and War Trauma. Kosova Psychiatric Association. Pristina, Kosova
 • 2006-Minority rights and Political status of Kosovo. Conference of Minority Rights International & European Commission. Brussels, Belgium;
 • 2007-Political integration way to social peace. European Muslim Politicians Meeting. Amsterdam, Holland;
 • 2007-NATO Parliamentary Assembly, Brussels, Belgium;
 • 2007-Prevention of Suicide Behavior Among Youth of Kosova, International Scientific Conference. Prishtina, Kosova;
 • 2008-Psychiatry and Society. International Scientific Conference. Albanian Psychiatry League. Pristina, Kosova;
 • 2006-Correlation of suicidal thoughts, PTSD, Emotional distress and depression. NATO Scientific Committee, “Wounds of War”. Südkämten Austria;
 • 2010-Psychiatric consequences and impact of military conflicts on the civilian population. National Défense Academy. Vienna;
 • 2012- Healthcareand the Future Role of Physicians in Kosovo. German Medical Chambers annual meeting. Germany;