Departamenti për Zhvillim Strategjik ShëndetësorDužnosti i odgovornosti Departmana za zdravstveni strateški razvoj su sledeće:

 •  Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje političkih i strateških dokumenata za zdravstvene usluge, preko sistema definisanog monitoringa i ocenjivanja;
 •  Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje pravnog okvira za unapređenje sistema zdravstvene zaštite, u skladu sa međunarodnim standardima i normativama;
 •  Planira aktivnosti u vezi razvoja strateškog menadžmenta u zdravstvenom sektoru, u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima, uključujući javni zdravstveni sektor;
 •  Pruža stručne savete u vezi primene zakonodavstva i dokumenata u okviru politika iz oblasti zdravstvenog sistema;
 •  Pruža podršku u razvoju stručnih ljudskih resursa u zdravstvenom sektoru, uključujući sektor sestrinstva;
 •  Pruža podršku u određivanju potreba za razvoj zdravstvene  infrastrukture, uključujući zgrade medicinsku opremu.

Divizije:

 •  Divizija za strateško planiranje zdravstva;
 •  Divizija za praćenje i procenu;
 •  Divizija za kvalitet i bezbednost usluga zdravstvene zaštite;
 •  Divizija za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova;
 •  Divizija za infrastrukturu;
 •  Divizija za pravo građana na zdravstvenu zaštitu.

Kontakt:

Dr. Xhevat Ukaj
038 – 211 – 864
038 – 200 – 24 — 013
Xhevat.Ukaj@rks-gov.net