Departman za evropske integracije i koordinaciju politikaDužnosti i odgovornosti Departmana za evropske integracije i koordinaciju politika su sledeće

  •  Pruža podršku u koordiniranju aktiviteta u procesu evropske integracije;
  •  Nadgleda i izveštava o sprovođenju preporuka Evropske komisije;
  •  Pruža podršku usklađivanju zakonodavstva Ministarstva za zakonodavstvom sa Aquis Communautaire ;
  •  Koordinira aktivnosti Ministarstva za obezbeđenje finansijske podrške iz Instrumenata za predčlanstvo (IPA) i ostalih fondova EU;
  •  Doprinosi razmeni informacija u funkciji procesa evropske integracije za oblast delovanja ministarstva;

Divizije:

  •  Divizija za evropske integracije;
  •  Divizija za koordinaciju politika;
  •  Divizija za koordinaciju donacija i stranih investicija.

foto mentori

Mentor Sadiku

Kontakt:

038 212 247
038 200 24 100
Mentor.Sadiku@rks-gov.net