Departamenti për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeDužnosti i odgovornosti Departmana za Finansije i osnovne usluge su sledeće:

  •  Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima u Ministarstvu , pomaže u upravljanju unutrašnjeg organiziranja, pruža administrativne, logističke i usluga informativne tehnologoje
  •  Obezbeđuje sprovođenje procedura za izbor i zapošljavanje stručnog osoblja, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
  • Koordinira pripremu, implementaciju, izveštaje i procenu budžeta Ministarstva;
  •  Koordinira pravovremeno sprovođenje finansijskih obaveza Ministarstva;
  •  Upravlja sistemom arhive i unutarnjim dokumentima Ministarstva;
  •  Pruža logističke usluge za Ministarstvu;
  • Pruža logističke usluge za Ministarstvo.

Divizije

  •  Divizija za ljudske resurse;
  •  Divizija za budžet i finansije;
  •  Divizija za Informativnu Tehnologiju i Usluge Logistike.