Departamenti LigjorDužnosti i odgovornosti Pravnog departmana su sledeće:

  •  Pruža pravnu podršku u izradi strateških dokumenata iz delokruga Ministarstva;
  •  Pruža pravnu podršku u izradi primarnog i sekundarnog zakonodavstva iz delokruga Ministarstva;
  •  Obezbeđuje usaglašenost zakonodavstva iz delokruga Ministarstva sa zakonodavstvom Evropske unije (Asquis Communautaire) i važećim zakonom na Kosovu;
  •  Daje preporuke i pravne savete strukturama Ministarstva, na osnovu zahteva;
  •  Pruža podršku Ministarstvu Pravde u predstavljanju Ministarstva Zdravstva u Pravosuđu

Divizije

  •  Divizija za izradu i usklađivanje Zakonodavstva;
  •  Divizija za nadzor primene Zakonodavstva i Među institucionalnu saradnju;

Kontakt

 Fatime Aliu
038 – 212 – 115
038 – 200 –  24 – 032
Fatime. Aliu@rks-gov.net