Departamenti i Sistemit të Informacioneve ShëndetësoreDužnosti i odgovornosti Departmana za zdravstveni informacioni sistem (ZIS) su sledeće:

  •  Predlaže, vrši izradu i primenu političkih-strateških dokumenata i zakonodavstva koji se odnose na razvoj ZIS;
  •  Prati i redovno izveštava o sprovođenju politika-strategija– zakonodavstva ZIS, uključujući održavanje i njegovo funkcionisanje;
  •  Planira finansijske, ljudske i tehnološke izvore za redovno funkcionisanje ZIS;
  •  Doprinosi da podaci o ZIS budu kvalitetni i sigurni;
  •  Pruža autorizaciju pristupu izvorima podataka i evidencije, prema zahtevu i adekvatnom zakonodavstvu o zaštiti podataka.

Divizije

  • Divizija za strateško planiranje ZIS;
  •  Divizija za nadzor operativnog funkcionisanja ZIS.