Departman za zdravstvene uslugeDužnosti i odgovornosti Departmana za zdravstvene usluge su sledeće:

 •  Prati kvalitet menadžiranja institucija na svim nivoima zdravstvenog sektora;
 •  Pruža podršku u koordinaciji funkcionisanja svih zdravstvenih ustanova i obezbeđuje optimalnu integraciju  zdravstvenih usluga na svim nivoima, uključujući usluge urgentne zdravstvene zaštite;
 •  Obezbeđuje povezanost javnih i privatnih zdravstvenih usluga sa uslugama koje se nude od strane vladinih i nevladinih    organizacija;
 •  Pomaže u izradi politika– strategija i zakonodavstva koje se odnose na usluge zdravstvene zaštite;
 •  Prati i izveštava o aktivnostima usluga zdravstvene zaštite koje se razvijaju u okviru javno-privatnog partnerstva.
 •  Pruža podršku u stručnom razvoju ljudskih resursa u sektoru sestrinstva;

Divizije:

 •  Divizija za primarnu zdravstvenu zaštitu;
 •  Divizija za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu;
 •  Divizija za mentalno zdravlje;
 •  Divizija za zdravlje majke i deteta
 •  Divizija za sestrinstvo;
 •  Divizija za posebne zdravstvene usluge;

 

Dr. Xhevat Ukaj

Kontakt:
038 – 212 – 222
038 – 200 – 24 – 039
xhevat.ukaj@rks-gov.net