Divizioni i Auditimit të BrendshëmDetyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Auditimit të Brendshëm janë:

  • Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregullave, politikave, udhëzimeve dhe doracakëve të përcaktuar me legjislacionin në fuqi;
  • Siguron përgatitjen me kohë të propozim- planit strategjik të auditimit në bazë të vlerësimit të rrezikut;
  • Organizon, kryen dhe mbikëqyr të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm dhe dorëzon rezultatet e auditimit, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  • Përgatitë dhe dorëzon raportet tre-mujore dhe vjetore për të gjitha aktivitetet e auditimit;
  • Përgatitë dhe zbaton programin e sigurisë së cilësisë për vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm të funksionit të auditimit të brendshëm;
  • Raporton menjëherë te menaxhmenti i lartë dhe Komiteti i Auditimit, për çdo indikator të aktivitetit të mashtrimit apo korrupsionit, ofron propozime për përmirësimin e gjendjes, si dhe nëse menaxhmenti i lartë nuk ndërmerr veprime të duhura, njofton autoritetet tjera kompetente.

IMG_2126

Isa Latifaj

Kontakti:

038 – 211 – 863
038 – 211 — 24 – 015
Isa.Latifaj@rks-gov.net